Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie

Wyszukiwarka

58-125 Pszenno ul. Wrocławska 15

Tel: 74 851-95-99

Tel/fax: 74 851-91-35

E-mail: gimpszenno@wp.pl

2013/2014

Skład Rady Rodziców:

Edyta Zięba - Wiceprzewodnicząca RR

Jolanta Borończyk

Piotr Subotkiewicz - Przewodniczący RR

Agnieszka Stanisławska - Członek Zarządu RR

Monika Wegner

Agnieszka Kochanowska - Sekretarz RR

Edyta Kolarska

Anna Suchecka

Bożena Namlik

Rafał Rokosz

Dagmara Burblis

Zebranie RR z dnia 10.09.2013 (protokół 24/2013):

- wybrano Zarząd Rady Rodziców

- potwierdzono wybór oferty ubezpieczeniowej dla uczniów na rok szkolny 2013/2014 - z firmy ALLIANZ (składka roczna 59 zł)

- ustalono składkę na RR na r. szk. 2013/2014 w wysokości 0 (zero) zł - z rekomendacją wykupienia przez rodziców ubezpieczenia NNW

- ustalono termin następnego zebrania.

Zebranie RR z dnia 18.09.2013 (protokół 25/2013):

- zatwierdzono zaproponowane terminy dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych: 23, 24, 25 kwietnia, 02 maja, 20, 25, 26 czerwca 2014roku

- przyjęto sprawozdanie dyrektora z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013

- zaopiniowano pozytywnie plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014

- ustalono termin następnego zebrania.

Zebranie RR z dnia 01.10.2013 (protokół 26/2013):

- zatwierdzono Program wychowawczy

- zatwierdzono Program profilaktyki

- pozytywnie zaopiniowano propozycje zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

- zatwierdzono zmiany w funkcjonowaniu dziennika elektronicznego.

Zebranie RR z dnia 29.01.2014 (protokół 27/2014):

- zatwierdzono zmiany w Regulaminie Rady Rodziców

- przyjęto informację dyrektora o planowanej w szkole ewaluacji zewnętrznej oraz zaproszenie do udziału w niej

- uczestnicy zebrania zapoznali się z goszczącą w szkole wystawą poświęconą zbrodni katyńskiej.

 

Zebranie RR z dnia 13.05.2014 (protokół 28/2014):

- ustalono termin wspólnego zebrania Szkolnej Rady Rodziców i Klasowych Rad Rodziców w celu wyboru ubezpieczyciela uczniów w roku szkolnym 2014/2015

- ustalono termin następnego zebrania.

 

Zebranie RR z dnia 17.06.2014 (protokół 29/2014):

- zatwierdzono wybór ubezpieczyciela uczniów na rok szkolny 2014/2015 - firma ALLIANZ, składka w wysokości 59 zł,

- zobowiązano przewodniczącego RR p. Piotra Subotkiewicza do sformułowania pozytywnych opinii o pracy nauczycieli, którzy zakończyli staż na stopień nauczyciela mianowanego: p. Agnieszki Gablewskiej (j. polski, j. angielski) i p. Piotra Krygiera (wychowanie fizyczne),

 - zebrani wypełnili anonimową ankietę dotyczącą prowadzonych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych oraz ich wpływu na osiągane przez uczniów wyniki.